Certifikační a registrační orgán osob GAS s.r.o. (COO)

COO je součástí společnosti GAS s.r.o. Žádná z činností GAS s.r.o. nemá vliv na nezávislost a nestrannost COO. Základem nezávislosti COO je zejména nezávislost společnosti GAS s.r.o. na certifikovaných osobách a jejich zaměstnavatelích, nezasahování vedení společnosti GAS s.r.o. do certifikačního procesu i ekonomická samostatnost COO. Vedení certifikačního orgánu nese celkovou odpovědnost za:

 • výkon hodnocení a certifikaci způsobem stanoveným příručkou jakosti a související dokumentací, které jsou zpracované v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17024 a TPG 927 04,
 • rozhodnutí o certifikaci,
 • dohled nad uplatňováním jeho politiky,
 • delegování pravomocí k provádění vymezených činností jménem certifikačního orgánu,
 • technickou základnu pro udělování certifikátů.

ÚČEL CERTIFIKACE OSOB

Proces certifikace vznikl na základě potřeby odvětví plynárenství ČR v rámci působnosti společnosti GAS s.r.o. na vysokou odbornou úroveň svářečského personálu v oblasti svářečských prací prováděných při montážích a opravách plynárenských zařízení – plynovodů a přípojek z plastů.

COO zajišťuje oblast certifikace odborného personálu pro svařování plynovodů z plastů podle TPG 927 04 a odborného personálu pro svařování spojů z termoplastů podle ČSN EN 13067. Certifikační orgán má za tímto účelem zpracovanou řízenou dokumentaci, což je Příručka kvality a tzv. Související dokumentace, která ustanovení v příručce zpřesňuje. Tato dokumentace je zpracována tak, aby reagovala na požadavky evropské normy ČSN EN ISO/IEC 17024. Tato norma, mimo jiné, slouží jako podklad pro národní akreditační autority k posouzení systémů kvality u certifikačních orgánů. COO se rozhodl, že požádá českou akreditační autoritu, tj. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) o posouzení své řízené dokumentace a systému certifikace personálu pro svařování spojů z termoplastů podle ČSN EN 13067. Po úspěšném posouzení bylo Certifikačnímu orgánu GAS s.r.o. vystaveno patřičné akreditační osvědčení. Certifikační proces podle ČSN EN 13067, proto probíhá v akreditovaném režimu. Ve výše uvedené řízené dokumentaci je samozřejmě zakotven i proces certifikace personálu pro svařování plynovodů z plastů podle TPG 927 04. Protože tato oblast certifikace je zaměřena pouze na segment svařování plynovodů z plastů, rozhodl se COO tuto oblast certifikace neakreditovat. Certifikační proces podle TPG 927 04, proto probíhá v neakreditovaném režimu.

Cílem certifikace je zejména zajistit její výkon komplexním způsobem a umožnit všem zainteresovaným subjektům získání spolehlivých podkladů a informací vypovídajících o odborné úrovni a kvalitě práce svářečského personálu kvalifikovaného pro svařování plynovodů z plastů. Certifikační systém COO je systémem otevřeným a přístup k němu mají všichni uchazeči, kteří splňují veřejně přístupné požadavky programu certifikace osob. Certifikace je tak prováděna jako služba těm uchazečům, kteří chtějí prokazovat svojí odbornou způsobilost a kvalitu práce v oblasti svařování plynovodů a přípojek z plastů a získat doklad vystavený nezávislou třetí stranou pro své zaměstnavatele nebo odběratele.

Vymezení rozsahu odborné způsobilosti pro provádění příslušné technologie svařování se označuje v souladu s ČSN EN 13067 „Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů, resp. v souladu TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání osvědčení odborné způsobilosti“.


POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ CERTIFIKACE A REGISTRACE SVÁŘEČE PLYNOVODŮ Z PLASTŮ

Žadatel, který má zájem o provedení certifikace uplatní svůj požadavek prostřednictvím žádosti. Součástí formuláře je soubor požadavků na odbornou způsobilost a praxi žadatele k vykonání zkoušky podle TPG 927 04 a o vydání certifikátu svářeče plynovodů z plastů – v závislosti na požadovaném rozsahu certifikace. Tiskopisy žádostí jsou rovněž k dispozici u COO, který je rozesílá. Vyplněná žádost obsahující předepsané náležitosti je po obdržení u COO zaevidována a žadateli je přiděleno identifikační číslo, které bude používáno v certifikačním procesu.

Na základě přijaté žádosti je žadateli určeno zkušební místo pro provedení příslušné zkoušky a její termín. O těchto skutečnostech je žadatel informován oznámením o provedení zkoušky. COO při určení zkušebního místa bere v úvahu jeho dostupnost žadateli.


PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI A JEJICH DŮVĚRNOST

Jednotliví pracovníci COO provádějící certifikační činnost mají příslušnou odpovídající kvalifikaci a jsou plně způsobilí k výkonu svých funkcí. Údaje o kvalifikaci pracovníků COO, včetně externích pracovníků, jsou evidovány v rámci GAS s.r.o. V těchto údajích jsou průběžně doplňovány informace týkající se zvyšování kvalifikace pracovníků. Pracovníci COO, včetně pracovníků externích, mají uzavřeny pracovní smlouvy nebo dohody o spolupráci, jejichž součástí je ustanovení o povinnosti zachovávat mlčenlivost.


HODNOCENÍ SVÁŘEČE

Provedením a vyhodnocením zkoušky svářeče v určeném místě a termínu pověřuje COO dva zkoušející, kteří jsou stejně jako kmenoví pracovníci COO vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech týkajících se zkoušené osoby.

Při zkoušce, která probíhá v souladu se zásadami uvedenými v TPG 927 04, musí žadatel prokázat, že má odborné znalosti v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav plynovodů a přípojek z PE a požadavků BOZP a praktické zkušenosti s příslušnou metodou svařování a svařovaným materiálem v požadovaném rozsahu odborné způsobilosti – certifikátu svářeče plynovodů z plastů.

Jednotlivé části zkoušek se vykonávají v pořadí:

 • písemný test,
 • praktická část,
 • ústní přezkoušení.

Písemný test obsahuje 30 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž je pouze jedna správná a je tvořen výběrem ze souborů otázek tématicky zaměřených na materiály, svařování, plynárenství a BOZP a PO. Doba trvání testu je 30 min. Po úspěšném vykonání testu žadatel přistupuje k praktické části zkoušky. Její náplň je určena požadovaným rozsahem certifikace a registrace.

Praktickou část zkoušky provádí každý žadatel samostatně a zhotovuje zkušební kus podle přílohy 1 TPG 927 04.

Praktická část zkoušky se předčasně ukončí:

 • pokud se svářeč dopustí v průběhu přípravy a vlastního svařování hrubé chyby ve stanoveném technologickém postupu,
 • pokud je zřejmé, že svářeč nemá technické schopnosti, aby splnil požadavky na provedení kvalitního sváru, např. jsou-li nutné časté nebo soustavné opravy,
 • pokud se při vizuálním hodnocení zjistí nepřípustné vady (TPG 921 02),
 • pokud svářeč hrubým způsobem porušil bezpečnostní zásady.

Praktická část zkoušky se rovněž předčasně ukončí, pokud je její nevyhovující výsledek důsledkem materiálových nebo jiných vnějších příčin, takže nespočívá v nedostatku zručnosti svářeče.

Ústní přezkoušení se skládá z 5 otázek a pro jeho úspěšné absolvování je třeba zodpovědět podstatu všech otázek.

Svůj případný nesouhlas s hodnocením může žadatel zaznamenat do Protokolu o zkoušce.

Opakovaná zkouška se provádí v případech, kdy první, periodická nebo schvalovací zkouška byla ukončena s negativním výsledkem. Zkouška se opakuje v plném nebo částečném rozsahu. Neuspěl-li žadatel v písemném testu nebo v praktické části, vykoná opakovanou zkoušku v plném rozsahu. Neuspěl-li žadatel při ústním přezkoušení, opakuje pouze teoretickou část zkoušky.


VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ

COO rozhoduje o tom, zda vydá certifikát či nikoliv na základě výsledku zkoušky a výsledku procesu certifikace. Rozhodnutí o certifikaci vydává vždy jiná osoba než ta, která prováděla hodnocení.

Pokud hodnocení žadatele nevykazuje nedostatky, vystaví COO každému žadateli o certifikaci certifikát ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17024 s platností 2 roky a zajistí uvedení žadatele do registru certifikovaných osob vedeného u GAS s.r.o.


Vzor certifikátu vydaný v akreditovaném režimu

Vzor certifikátu vydaný v akreditovaném režimu

Vzor certifikátu vydaný v neakreditovaném režimu

Vzor certifikátu vydaný v neakreditovaném režimu


Při uplynutí doby platnosti certifikátu je provedeno nové hodnocení žadatele a splňuje-li podmínky uvedené v programu certifikace pro požadovaný rozsah, je mu vydán certifikát nový. O prodloužení-obnovení platnosti certifikátu požádá držitel u COO před skončením jeho platnosti.

Pro každou certifikovanou osobu jsou vydány dva výtisky certifikátu na podtisku. Jeden výtisk je předán žadateli a druhý je uložen u COO.

V případě ztráty certifikátu bude na základě žádosti držitele vydán duplikát , který bude v horní části označen jako duplikát.

Každý vydaný certifikát je číselně označen. První čtyři číslice tvoří pořadové číslo certifikátu a číslo za lomítkem vyznačuje rok jeho vydání (xxxx/xxxx).

Nedílnou součástí certifikátu je průkaz způsobilosti svářeče plynovodů z plastů. Kopie obou stran průkazu způsobilosti svářeče plynovodů z plastů je uložena u COO společně s certifikátem.


ODVOLÁNÍ

Žadatel má právo podat písemné odvolání proti rozhodnutí o výsledku certifikačního procesu podle Postupu pro vyřizování odvolání, který je součástí řízené dokumentace certifikačního a registračního orgánu. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání proti rozhodnutí COO musí být podáno COO písemně do 15 dnů od dne jeho doručení. Podané odvolání vyřizuje vedoucí COO, který do 20 dnů ode dne doručení odvolání písemně potvrdí žadateli jeho obdržení. V případě oprávněného odvolání změní COO napadené rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě, že žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení odvolání u COO, může podat odvolání proti jeho rozhodnutí Programové komisi. Postup vyřizování opravného prostředku uplatněného u Programové komise je zakotven ve Statutu Programové komise.


PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD ČINNOSTÍ CERTIFIKOVANÉ OSOBY

Dozor nad držitelem certifikátu provádí COO formou kontroly odborné úrovně jeho činnosti na stavbách plynovodů a přípojek z plastů a to jím pověřeným pracovníkem. O provádění dozoru vede COO evidenci.