Certifikace výrobků

je posouzení shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací v oboru plynárenství, které se Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. účastní jako nezávislá strana.

Vydaný certifikát je podkladem pro uvedení výrobku v registru certifikovaných výrobků GAS s.r.o. a zároveň je držiteli certifikátu udělena licence k užívání značky kvality CG ve spojení s certifikovaným výrobkem.

Značka CG je značka kvality prokazující uživatelům a spotřebitelům shodu s požadavky na bezpečnost, funkčnost a kvalitu výrobků. Značka kvality CG je zapsána do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Značka je vlastnictvím GAS s.r.o. Užívání značky kvality CG nijak nevylučuje užívání označení CE nebo značky shody s normou.


Požadavky na certifikaci

Certifikační systém Certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o. je systémem otevřeným a přístup k němu má každá právnická i fyzická osoba respektující jeho pravidla. Přístup k zákazníkům je ze strany Certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o. nestranný a nediskriminační.

Certifikace je prováděna jako služba těm zákazníkům, kteří chtějí deklarovat kvalitu svých výrobků a získat doklad zpracovaný nezávislou třetí stranou pro své stávající i potencionální odběratele. Způsobilost výrobků je hodnocena ve třech oblastech jako shoda s:

  • technickými předpisy, tedy právními předpisy uveřejněnými ve Sbírce zákonů,
  • požadavky vybraných českých technických norem, které se týkají zejména bezpečnosti výrobků, nebo s požadavky vybraných normativních dokumentů zpracovaných ve smyslu ČSN EN 45020,
  • požadavky na funkční vlastnosti, které jsou vypracovány skupinou expertů.

Souhrn požadavků pro jednotlivé skupiny výrobků a technologií je obsažen v příslušných certifikačních programech. Programy obsahují jednak soubor požadavků na výrobek, jednak výčet zkoušek a postupů, jimiž jsou vlastnosti výrobku ověřovány. Jednotlivé certifikační programy vypracovává Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. na základě cílů a kritérií stanovených oborovou technickou komisí.

Certifikační proces probíhá ve dvou etapách:

  • ověřování shody výrobku s technickými požadavky,
  • posouzení systému výroby, systému kontroly a skladování.

Zájemce o certifikaci si musí zjistit, jaké jsou na jím vyráběné nebo dovážené výrobky či technologie kladené požadavky a domnívá-li se, že produkty, které vyrábí nebo dováží, těmto požadavkům vyhovují, může je přihlásit k certifikaci.


Postup při certifikaci

Základním předpokladem k provedení certifikace je podání žádosti u Certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o. (CO) o provedení certifikace s vydáním certifikátu o registraci.

V žádosti o provedení certifikace jsou kromě údajů o žadateli a výrobku, který bude certifikován, uvedeny i podmínky certifikace.

Žadatel současně s žádostí o provedení certifikace zasílá základní informace o výrobku (technický popis, schéma zapojení, technické výkresy, seznam variant základního typu a návody k obsluze).

Podaná žádost je zaregistrována, CO provede posouzení její úplnosti a správnosti. Pokud obsah žádosti neodpovídá požadavkům CO, je s žadatelem projednáno její potřebné doplnění a CO na tomto doplnění se zákazníkem spolupracuje. Jestliže není žadatel schopen doplnit žádost požadovaným způsobem, je mu žádost vrácena.

Po prostudování žádosti a podkladů poskytnutých žadatelem zpracuje CO návrh smlouvy o provedení certifikace, jejíž přílohou je certifikační program, podle kterého bude certifikační proces probíhat, návrh vytipovaných smluvních subdodavatelů a cenová kalkulace. Ve smlouvě je také zakotven způsob odběrů vzorků podle zásad stanovených CO.

Po podepsání smlouvy o provedení certifikace a registrace oběma smluvními stranami je zahájen proces certifikace a registrace výrobků. Certifikace je prováděna podle příslušných certifikačních programů (CP), které certifikační a registrační orgán poskytne na vyžádání v elektronické podobě nebo zašle v tištěné podobě.

Na základě požadavků kladených na výrobek zakotvených v certifikačním programu je zpracován pracovní postup. Vzhledem k tomu, že CO neprovádí vlastní zkušební činnost, využívá k těmto zkouškám zásadně akreditované subjekty. Upřednostňovány jsou laboratoře autorizovaných osob. Se zkušebními laboratořemi uzavírá CO dohody zajišťující, že příslušné laboratoře mají platná osvědčení o akreditaci a že jsou dodrženy zásady důvěrnosti. Všichni subdodavatelé, podílející se na certifikaci, musí být žadatelem odsouhlaseni.

Vzhledem k tomu, že součástí certifikačního programu je i posouzení systému výroby u výrobce, zajistí pracovníci CO příslušné posouzení zaměřené zejména na výrobní kontroly, dokumentaci těchto kontrol a na metrologický pořádek u výrobce.

Výsledky jednotlivých zkoušek a posouzení vyhodnotí určený pracovník CO a je zpracována zpráva o hodnocení. Zpráva o hodnocení je zaznamenávána na oficiálním formuláři, ve kterém je vyhodnocena shoda či neshoda s požadovanými parametry a kritérií na výrobek. Každý závěr hodnocení musí být jednoznačně kladný nebo záporný. Pokud jsou zjištěny neshody, je žadatel vyzván k jejich odstranění. Zpráva o hodnocení je postoupena žadateli.

Jestliže žadatel odstraní zjištěné neshody v dohodnutém termínu a podá o tom zprávu CO, je provedeno opakované hodnocení parametrů se zjištěnými neshodami, zpracován doplněk zprávy o hodnocení a ta je zároveň s fakturou na základě vzniklých vícenákladů při provádění opakovaného hodnocení zaslána žadateli.

Na základě kladného výsledku hodnocení je vydán certifikát o registraci výrobku, udělena licence k užívání značky CG a výrobek zařazen do registračního systému GAS s.r.o. a.

Předání certifikátu je podmíněno potvrzením Zásad pro užívání certifikátu o registraci a licence k užívání značky kvality CG.


Odvolání proti výsledkům certifikace

Odvolání proti rozhodnutí o negativním výsledku certifikace nebo dozoru, proti průběhu certifikace, dílčím výsledkům či hodnocením, případně proti obsahu certifikátu, může žadatel o certifikaci podat vedoucímu CO. Opravným prostředkem proti rozhodnutí vedoucího CO je odvolání k Radě pro certifikaci. Případná odvolání jsou vyřizována v souladu s odvolacím řádem CO.


Výstup certifikačního procesu

Výstupním dokladem v rámci certifikačního procesu je certifikát o registraci, s nímž je spojeno udělení licence k užívání značky kvality CG a registrace výrobku v Registru certifikovaných výrobků a technologií Gas s.r.o. Vydání certifikátu včetně udělení licence a registrace výrobku nastává po uspokojivém ukončení procesu popsaného v příslušném certifikačním programu.


Značka CG a její význam

Značka CG je značka kvality prokazující uživatelům a spotřebitelům shodu s požadavky na bezpečnost, funkčnost a kvalitu výrobků. Značka kvality CG je zapsána do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Značka je vlastnictvím GAS s.r.o.

Užívání značky kvality CG nijak nevylučuje užívání označení CE nebo značky shody s normou.


Grafická podoba značky kvality CG

Značka je tvořena písmeny C a G a umisťuje se v zásadě na vlastní výrobek, není-li to možné nebo praktické, umístí se na obal výrobku, na visačku nebo do návodu k používání či do průvodní technické dokumentace.


Značka česká kvalita

Licence k používání značky kvality CG

Po uspokojivém ukončení zkoušek a postupů popsaných v pravidlech příslušného certifikačního programu, posoudí CO předložené a zpracované podklady, provede registraci výrobku a vydá certifikát o registraci s licencí k užívání značky kvality CG. Tato licence je vydávána vždy pouze subjektu, který o provedení certifikace a vydání certifikátu a licence požádal.

CO spolu s vydáním certifikátu a licence vyžaduje jako podmínku tohoto vydání, aby držitel vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje licence.


Ochrana značky

Užívání značky CG je povoleno pouze na základě vydaného certifikátu a provedené registrace. Proto je součástí certifikátu i licence k užívání značky. Porušení pravidel užívání značky je postižitelné ve smyslu platné právní úpravy ČR.


Registrace výrobků

Po dobu platnosti certifikátu o registraci jsou výrobky uvedeny v registru GAS s.r.o.


Platnost certifikátu a značky kvality CG

Přípustnost užívání značky je vázána dobou platnosti certifikátu, která je na každém certifikátu uvedena.


Nesprávné použití certifikátu s licencí a značky shody

CO dohlíží na užívání vydaných certifikátů s licencí a značek shody. Nesprávné odkazy na certifikační systém, klamné používání certifikátů nebo značek jsou řešeny v souladu s právní ochranou chráněné značky CG.


Odnětí a zrušení certifikátu s licencí a značky shody

CO má ve své Příručce jakosti dokumentované postupy pro odnětí certifikátů a zrušení licencí. K odnětí certifikátu a licence užívání značky CG může dojít na základě nesprávného použití či zneužití certifikátu nebo značky případně na základě výsledku dozoru.


Informace o vydaných a odejmutých certifikátech

O vydaných certifikátech s licencí k užívání značky CG a zařazení do registru je technická veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek společnosti GAS s.r.o.


Záznamy z procesu certifikace

CO udržuje systém záznamů umožňující následné ověření objektivity jeho postupů. Jsou uloženy jak záznamy o činnosti CO, tak i protokoly o zkouškách a kontrolách.

Místem uložení dokumentace je zabezpečená místnost pro uložení dokumentace. Jsou důvěrné, přístupné pouze žadateli o certifikát a držiteli licence. V případě odvolání k Radě pro certifikaci jsou k dispozici i odvolací komisi zřízené Radou pro certifikaci.


Pracovníci provádějící certifikaci a jejich důvěrnost

Jednotliví pracovníci CO provádějící certifikační činnost mají příslušnou odpovídající kvalifikaci a jsou plně způsobilí k výkonu svých funkcí. Údaje o kvalifikaci pracovníků CO, včetně externích pracovníků jsou evidovány v rámci GAS s.r.o. V těchto údajích jsou průběžně doplňovány informace týkající se zvyšování kvalifikace pracovníků. CO zásadně spolupracuje pouze s akreditovanými osobami, takže je zajištěna odborná úroveň pracovníků spolupracujících organizací.

Pracovníci CO, včetně pracovníků externích mají uzavřeny pracovní smlouvy jejichž součástí je ustanovení o povinnosti zachovávat důvěrnost.


Dozor v průběhu platností certifikátu

CO na základě požadavků ČSN EN ISO/IEC 17065 zajišťuje provádění dozoru, jehož účelem je zajistit, aby certifikované a registrované výrobky neustále splňovaly požadavky předpisů, na jejichž základě byl vydán certifikát s licencí a provedena registrace.

V průběhu platnosti certifikátu bude proto minimálně jednou za rok proveden dozor za účelem kontroly plnění podmínek rozhodných pro vydání certifikátu. O provedeném dozoru bude vystavena zpráva z dozoru, která ve svém závěru musí jednoznačně konstatovat, zda jsou nebo nejsou splněny podmínky platnosti certifikátu. V případě nesplnění podmínek platnosti vydaného certifikátu, bude certifikát včetně značky odejmut a výrobek vyřazen z registru GAS.