Certifikace organizací

GAS s.r.o.
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4
e-mail: info@gasinfo.cz
tel.: 241 049 718

GAS s.r.o.
Denisovo nábřeží 2568/6
301 00 Plzeň 1
e-mail: certifikace@gasinfo.cz
tel.: 377 539 000
fax: 377 539 923
IČ: 61506192
DIČ: CZ61506192
na mapě
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 29848  

Certifikace a registrace procesů v oblasti činností na plynárenských zařízeních

Účel certifikace organizací

V současné době pokračuje v českém plynárenství zavádění moderních technologií a materiálů, výrobků a zařízení, jejichž aplikace při montážích a opravách plynových zařízení vyžaduje od organizací, které našly v této oblasti uplatnění, vysokou odbornost a dodržování všech metod a postupů zaručujících výslednou kvalitu prováděných prací.

Od 1. 3. 2002, kdy zahájil svou činnost Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. (CO) v oblasti certifikace organizací, již celá řada firem prokázala, že je schopna zajistit vysokou míru kvality provedených prací v oblasti montáží a oprav plynárenských zařízení. Tato schopnost byla u firem ověřena a potvrzena vydáním certifikátu o zařazení firmy do registru certifikovaných organizací. Organizacím, které úspěšně prošly systémem certifikace, je také propůjčeno právo k používání značky kvality "Certifikovaná organizace“. Za účelem trvalého přehledu o kvalitě prací organizace, v níž úspěšně proběhla certifikace procesů, je prováděn dohled nad dodržováním skutečností, které byly rozhodné pro vydání certifikátu.

CO byl zřízen na základě požadavku sféry provozovatelů plynárenských zařízení, sféry dodavatelů a sféry zájmových svazů, sdružení a odborných organizací jako nezávislá třetí strana provozující systém certifikace procesů. Certifikační systém CO je systémem otevřeným a přístup k němu má každá právnická i fyzická osoba, která chce prokázat zajištění nadstandardní úrovně a kvality montáží a oprav plynárenských zařízení. Celý proces certifikace a následné hodnocení je zajištěno v souladu s řízenou dokumentací a s požadavky TPG 923 01.

Osvědčení o akreditaci

Již v době budování tohoto systému certifikace bylo uvažováno o případné akreditaci, a proto systém certifikace procesů v oblasti činností na plynárenských zařízeních vždy odpovídal v té době platným předpisům. Ověření splnění kritérií vycházejících z těchto předpisů provedla národní akreditační autorita Český institut pro akreditaci, o.p.s. a na základě kladného výsledku ověření způsobilosti k objektivní certifikaci byl Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. akreditován jako certifikační orgán č. 3098 pro certifikaci procesů organizací pro činnosti na plynárenských zařízeních. V současné době je systém certifikace v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17065: 2013 a samotná certifikace procesů je prováděna ve shodě s certifikačním schématem TPG 923 01.

Požádat o provedení certifikace procesů může pouze ta organizace, která splnila základní požadavky právních předpisů v oblasti plynových zařízení, tzn. je držitelem oprávnění k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení dle § 3 vyhl. č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně organizace provádějící takové speciální činnosti pro zajištění kvality plynových zařízení, pro něž není oprávnění k montážím a opravám vyhrazených plynových zařízení zákonem požadováno. Organizace nemůže požádat o certifikaci procesů pro činnosti nad rámec druhu a rozsahu vydaného oprávnění.

Přístup k zákazníkům je ze strany CO nediskriminační. Naprostá nestrannost CO je dána jeho postavením a začleněním v rámci právnické osoby GAS s.r.o. Jeho cílem je být základním prvkem certifikačního systému, který představuje v ČR v oblasti posuzování kvality naprosto specifický druh komplexního dobrovolného posuzování. Certifikace procesů je prováděna jako služba těm firmám, které chtějí prokázat a trvale udržovat svoji vysokou odbornou způsobilost naplňující požadavky všech relevantních právních a technických předpisů a získat o těchto skutečnostech doklad zpracovaný nezávislou třetí stranou pro své stávající i potencionální odběratele.

Vymezení rozsahu jednotlivých skupin pro certifikaci procesů je dáno metodou činnosti organizace, druhem a rozměrem použitého trubního materiálu a nejvyšším provozním přetlakem média.

"OZNAČENÍ ROZSAHŮ CERTIFIKACE A REGISTRACE" dle TPG 923 01, příloha 4, rozsahy certifikací.

 • G – S1
  Činnosti na ocelových plynovodech a přípojkách, DN ≤ 80, přetlak ≤ 5 bar
 • G – S2
  Činnosti na ocelových plynovodech a přípojkách, DN bez omezení, přetlak ≤ 5 bar
 • G – S3
  Činnosti na ocelových plynovodech přípojkách, DN ≤ 200, přetlak ≤ 40 bar
 • G – S4
  Činnosti na ocelových plynovodech a přípojkách, DN bez omezení, přetlak ≤ 40 bar
 • G – S5
  Činnosti na ocelových plynovodech a přípojkách, DN bez omezení, přetlak bez omezení

 • G – P1
  Činnosti na PE přípojkách, dn ≤ 63, přetlak bez omezení
 • G – P2
  Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn ≤ 63, přetlak bez omezení
 • G – P3
  Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn bez omezení, přetlak bez omezení

 • G – R1
  Opravy a údržba regulačních stanic plynu (bez svářečských prací)
 • G – R2
  Výroba, montáž, rekonstrukce, opravy, údržba a uvádění nových regulačních stanic plynu do provozu

 • G – N1
  Bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
 • G – N2
  Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu a následnou nebo bez následné výplně meziprostoru; o průměru bez omezení a pro¬vozním přetlaku bez omezení
 • G – N3
  Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí, v průřezu zmenšeném zformováním do profilu speciálním zařízením při výrobě; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
 • G – N4
  Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení tenkostěnného PE potrubí, v průřezu zmenšeném mechanickým zformováním do profilu speciálním zařízením a následně přepáskovaným; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
 • G – N5
  Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí, v průřezu zmenšeném mechanickým stlačením speciálním zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
 • G – N6
  Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí roztaženo nebo zničeno připojeným vtahovacím zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
 • G – N7
  Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí odstraněno připojeným razícím zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení

 • G – O1
  Speciální technologie navrtávání ocelového potrubí a uzavírání průtoku plynu prováděné technologií hrdla na plynovodech pod přetlakem bez omezení světlosti
 • G – O2
  Speciální technologie navrtávání ocelového potrubí a uzavírání průtoku plynu prováděné technologií hrdla a celoobkružující tvarovky na plynovodech pod přetlakem bez omezení světlosti
 • G – O3
  Provoz a údržba zařízení protikorozní ochrany
 • G – O4
  Výstavba a oprava zařízení protikorozní ochrany
 • G – O5
  Speciální technologie navrtávání a uzavírání průtoku plynu na ocelových a PE plynovodech do 5 bar uzavíraného přetlaku prováděné bez svařování

Poznámka: Při kombinaci více rozsahů se označení provádí kombinací jednotlivých symbolů.
Např.: G – S4, P2 – Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak ≤ 40 bar; činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn ≤ 63, přetlak bez omezení.

Souhrn požadavků pro jednotlivé rozsahy požadované certifikace je obsažen v příslušných certifikačních programech. Tyto programy obsahují soubor požadavků na personální obsazení včetně předepsaného vzdělání, kvalifikace a praxe jednotlivých osob, požadavků na technické vybavení, vybavení předpisy a požadavků na systém kvality. Příslušné certifikační programy jsou nezbytnou přílohou návrhu smlouvy o provedení certifikace, která je zpracována CO na základě obdržení žádosti o provedení certifikace. Výsledkem prověření procesů a odborné způsobilosti je vydání, změna, prodloužení platnosti nebo odnětí certifikátu o registraci organizace.

Postup při provádění certifikace a registrace procesů (certifikace)

Organizace, která má zájem o provedení certifikace, podá žádost o její provedení u CO. Po doručení je žádost o certifikaci zaevidována. Pro přidělení pořadového čísla v evidenci žádostí je rozhodující datum zaevidování žádosti. Žádosti CO vyřizuje postupně podle pořadových čísel v evidenci žádostí.

Po zaevidování žádosti pověřený pracovník CO zkontroluje formální správnost žádosti a v případě, že žádost neobsahuje potřebné náležitosti, je žadatel vyzván k doplnění potřebných údajů do 20 dnů od obdržení výzvy k doplnění žádosti. V případě, že ani po doplnění neobsahuje žádost potřebné náležitosti, je CO odmítnuta a tato skutečnost je sdělena organizaci. Na základě přijaté žádosti vypracuje CO návrh "Smlouvy o provedení certifikace procesů v oblasti činností prováděných na plynových zařízeních", jejíž součástí je i cena za provedení certifikace a registrace. Přílohou návrhu smlouvy jsou příslušné certifikační programy podle rozsahu požadované certifikace. CO si po podepsání smlouvy vyžádá u žadatele základní údaje nezbytné k provedení certifikace organizace. Tyto údaje žadatel doplní do formuláře "Skutečnosti rozhodné pro vydání certifikátu" a poskytne je CO do 20 pracovních dnů od obdržení formuláře.

Hodnocení

V případě, že formulář "Skutečnosti rozhodné pro vydání certifikátu" obsahuje potřebné údaje, jmenuje vedoucí CO auditorskou skupinu, s jejímž složením organizace vyslovila souhlas. Auditorská skupina je minimálně dvoučlenná, složená ze zástupců provozovatelů plynárenských zařízení a pracovníka certifikačního orgánu, který je vedoucím auditorské skupiny. CO může v případě potřeby doplnit auditorskou skupinu o další odborníky, kteří však mají pouze poradní hlas. Auditorská skupina provede audit v organizaci, při kterém ověří shodu požadavků uvedených v pracovním postupu zpracovaném CO podle příslušných certifikačních programů. Audit je zásadně prováděn na místě u organizace, případně na jejích dalších pobočkách nebo pracovištích. Auditorská skupina provede v rámci auditu odborné pohovory s pracovníky organizace, kteří provádějí práce a činnosti podléhající procesu certifikace a jsou určeni příslušným certifikačním programem. Auditorská skupina vyhodnotí plnění jednotlivých kritérií kontrolovaných v průběhu auditu, uvedených v příslušných certifikačních programech a doporučí vydání či nevydání certifikátu. Rozhodnutí auditorské skupiny musí být jednohlasné, v případě neshody členů skupiny se uvedou do zápisu stanoviska jednotlivých členů a na jejich základě rozhodne vedoucí CO. O každém provedeném prověření shody v organizaci musí být CO vydána Zpráva o hodnocení, ve které jsou konstatovány a vyhodnoceny všechny zjištěné skutečnosti. V rámci certifikačního procesu požádá CO provozovatele plynárenských zařízení o reference na vybrané stavby, které organizace provedla za posledních dvanáct měsíců před podáním žádosti o provedení certifikace a které odpovídají rozsahu požadované certifikace. V případě, že požadovaná certifikace přesahuje svým rozsahem dosud budované stavby a není tedy možno vypracovat objektivní reference, může být vystaven certifikát v požadovaném rozsahu, s dobou platnosti max. 1 rok. O udělení certifikátu rozhoduje vedoucí CO.

Předání certifikátu je podmíněno potvrzením Zásad pro užívání certifikátu o registraci.

Certifikát o registraci organizace

Certifikát o registraci, vydaný na základě rozhodnutí CO, má dobu platnosti 6 let. Organizace, která se stala držitelem certifikátu o registraci je oprávněna k používání značky kvality "Certifikovaná organizace" společně s Certifikátem o registraci.
Grafická podoba značky kvality

Logo - Certifikovaná organizace

Společně s vydáním certifikátu o registraci propůjčí CO organizaci právo k používání právně chráněné značky kvality. Organizace v níž úspěšně proběhla certifikace procesů může propůjčenou značku kvality užívat jen v době platnosti certifikátu o registraci a při plnění "Podmínek pro užívání značky kvality certifikované organizace".


Propůjčení značky kvality certifikované organizace

V době platnosti vydaného certifikátu o registraci může organizace požádat o změnu rozsahu certifikátu podáním žádosti o změnu rozsahu certifikátu o registraci. Po přijetí žádosti provede CO prověření odborné způsobilosti se zaměřením na nové požadavky a ověří též plnění podmínek rozhodných pro vydání původního certifikátu. Pokud organizace splňuje podmínky pro vydání certifikátu z hlediska personálního a technického vybavení, avšak v oblastech procesů, které jsou předmětem certifikace dosud nepůsobila, má vydaný certifikát dobu platnosti omezenou na 1 rok.

U certifikátu s dobou platnosti omezenou na 1 rok se podává žádost o prodloužení platnosti certifikátu o registraci na dobu 6 let nejméně 3 měsíce před ukončením jeho platnosti. Nedílnou součástí této žádosti je seznam staveb plynárenských zařízení za období od vydání certifikátu s platností omezenou na 1 rok.

O prodloužení platnosti certifikátu s dobou platnosti 6 let je nutno požádat minimálně 4 měsíce před ukončením jeho platnosti podáním stejné žádosti. Po přijetí žádosti o prodloužení platnosti certifikátu prověří CO odbornou úroveň organizace ve stejném rozsahu jako u nového žadatele.

CO provádí u organizace pravidelné kontrolní audity nejméně 1x za 2 roky za účelem ověření plnění podmínek rozhodných pro vydání certifikátu. Při zjištění, že organizace neplní podmínky rozhodné pro vydání certifikátu nebo zneužívá vydaný certifikát, rozhodne CO o odnětí tohoto certifikátu.
CO prověří u organizace v roce, ve kterém neprobíhá kontrolní audit, platnost skutečností rozhodných pro vydání certifikátu na základě podkladů vyžádaných od organizace. Ve zvláštních případech může být proveden kontrolní audit.

Při změně skutečností rozhodných pro vydání certifikátu organizaci nebo na základě stížnosti na neodpovídající kvalitu činností prováděných organizací, může být proveden mimořádný kontrolní audit. O provedení mimořádného kontrolního auditu rozhodne vedoucí CO.

Odvolání

Organizace má právo podat písemné odvolání proti rozhodnutí o výsledku certifikačního procesu podle odvolacího řádu CO. Podané odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání proti rozhodnutí CO musí být podáno CO písemně do 20 dnů ode dne jeho doručení. Podané odvolání vyřizuje vedoucí CO, který do 20 dnů ode dne doručení odvolání písemně potvrdí certifikované organizaci jeho obdržení. V případě oprávněného odvolání změní CO napadené rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě, kdy odvolání nelze vyhovět, je tato skutečnost písemně sdělena organizaci, po předchozím projednání s jejími představiteli, do 30 dnů ode dne doručení odvolání.

V případě, že organizace nesouhlasí se způsobem vyřízení odvolání vedoucím CO nebo se odvolání týká případu, který vyřizoval přímo vedoucí CO, může podat odvolání proti jeho rozhodnutí Radě pro certifikaci. Postup vyřizování opravného prostředku uplatněného u Rady pro certifikaci je zakotven ve Statutu Rady pro certifikaci.

Sídlo Certifikačního a registračního orgánu GAS s.r.o.

Pro vlastní činnost CO byla v rámci GAS s.r.o. ustanovena pobočka v Plzni. Tato pobočka sídlí na adrese:

GAS s.r.o.
Denisovo nábřeží 2568/6
301 00 Plzeň 1
e-mail: certifikace@gasinfo.cz
tel.: 377 539 000
fax: 377 539 923
Příjezdová mapka

Organizační strukturu CO představuje vlastní Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. a Rada pro certifikaci. Po dobu platnosti certifikátu o registraci jsou organizace uvedeny v registru organizací, v níž úspěšně proběhla certifikace procesů, který je veden společností GAS s.r.o.

Informace o vydaných a odejmutých certifikátech

O vydaných certifikátech a zařazení do registru je technická veřejnost informována prostřednictvím Informačního systému GAS s.r.o a www.gasinfo.cz. Stejným způsobem je technická veřejnost informována o odejmutých certifikátech a vyřazení z registru.

Záznamy z procesu certifikace

CO udržuje systém záznamů umožňující následné ověření objektivity jeho postupů. Místem uložení dokumentace je sekretariát vedoucího CO. Doklady jsou důvěrné, přístupné pouze žadateli o certifikát. V případě odvolání k Radě pro certifikaci jsou k dispozici i odvolací komisi zřízené Radou pro certifikaci.

Pracovníci provádějící certifikaci a jejich důvěrnost

Jednotliví pracovníci CO provádějící certifikační činnost mají příslušnou odpovídající kvalifikaci a jsou plně způsobilí k výkonu svých funkcí. Údaje o kvalifikaci pracovníků CO, včetně externích pracovníků a odborných poradců, jsou evidovány v rámci GAS s.r.o. V těchto údajích jsou průběžně doplňovány informace týkající se zvyšování kvalifikace pracovníků. Pracovníci CO, včetně pracovníků externích a odborných poradců, mají uzavřeny pracovní smlouvy nebo dohody o spolupráci, jejichž součástí je ustanovení o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Řešení stížností

Stížnost na kvalitu činností prováděných organizací v níž úspěšně proběhla certifikace procesů, musí být podána CO písemnou formou a musí v ní být uvedeny konkrétní důvody podání této stížnosti.

Za účelem objektivního posouzení stížnosti je vždy proveden mimořádný kontrolní audit v rozsahu nezbytném pro ověření oprávněnosti stížnosti. Na základě výsledků tohoto auditu rozhodne vedoucí CO o oprávněnosti stížnosti a o potvrzení platnosti certifikátu nebo jeho odejmutí.

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP